Portal:神仙

来自道教文化中心資料庫
跳到导航 跳到搜索
道教百科全書網站
已有5,318篇中文條目
道教百科全書網站
已有5,318篇中文條目
新聞|歷史|人物|信仰|經典|神仙|宮觀|修持|儀式|藝術|音樂|文學|研究

Taiji.png 三清四御與諸天上帝

諸天列聖中以居於三清聖境元始天尊靈寶天尊道德天尊品位最高。其次是玉皇大帝勾陳大帝紫微大帝后土皇地祇青華大帝長生大帝東王公西王母五方五帝三官大帝四聖真君九天生神上帝三十二天帝等。

Taiji.png 星宮斗府群真

星辰是陰陽五行萬物之精,尊號星君,各有職司,包括十一大曜星君日宮帝君月宮皇君五德星君四炁星君)、三垣帝座星君二十八宿星君斗父斗母北斗星君南斗星君十二宮神六十甲子太歲星君六十元辰本命星君福祿壽星君等。

Taiji.png 雷部諸將

Taiji.png 自然與嶽瀆山川之神

  • 風雷雨電
  • 五嶽之神 - 東嶽泰山 南嶽衡山 中嶽嵩山 西嶽華山 北嶽恒山
  • 五鎮之神 - 東鎮沂山 南鎮會稽山 中鎮霍山 西鎮吳山 北鎮醫無閭山
  • 四海之神 - 東海 南海 西海 北海
  • 四瀆之神 - 東瀆大淮 南瀆大江 西瀆大河 北瀆大濟

Taiji.png 羅酆鬼神

Taiji.png 城池及家宅保護神

Taiji.png 歷代仙真

Taiji.png 三清四御與諸天上帝

諸天列聖中以居於三清聖境元始天尊靈寶天尊道德天尊品位最高。其次是玉皇大帝勾陳大帝紫微大帝后土皇地祇青華大帝長生大帝東王公西王母五方五帝三官大帝四聖真君九天生神上帝三十二天帝等。

Taiji.png 星宮斗府群真

星辰是陰陽五行萬物之精,尊號星君,各有職司,包括十一大曜星君日宮帝君月宮皇君五德星君四炁星君)、三垣帝座星君二十八宿星君斗父斗母北斗星君南斗星君十二宮神六十甲子太歲星君六十元辰本命星君福祿壽星君等。

Taiji.png 雷部諸將

Taiji.png 自然與嶽瀆山川之神

  • 風雷雨電
  • 五嶽之神 - 東嶽泰山 南嶽衡山 中嶽嵩山 西嶽華山 北嶽恒山
  • 五鎮之神 - 東鎮沂山 南鎮會稽山 中鎮霍山 西鎮吳山 北鎮醫無閭山
  • 四海之神 - 東海 南海 西海 北海
  • 四瀆之神 - 東瀆大淮 南瀆大江 西瀆大河 北瀆大濟

Taiji.png 羅酆鬼神

Taiji.png 城池及家宅保護神

Taiji.png 歷代仙真